31.7. 2023

Projekt DIGIGOZD se je zaključil.

V projektu DIGIGOZD smo uspešno pripravili rešitve za povečanje digitalizacije gozdnega gospodarstva. Več lahko preberete na povezavi s predstavitvijo razvitih rešitev.

18. 5. 2023

Skupaj s projektnimi partnerji SLGŠ Maribor, Zavita d.o.o., KMG Hudernik in ZGS smo na kmetiji Hudernik na Pohorju izvedli terenski dan za dijake in lastnike gozdov.

Z aplikacijo MOTI smo merili sestojne parametre (temeljnico, višino, gostoto, lesno zalogo), s simulatorjem pogledali, kakšen je predviden razvoj sestojev v naslednjih 30 letih in se z navigacijo pomikali med ploskvami v sestojih. Bilo je prijetno, dijaki SLGŠ in njihovi profesorji si zaslužijo veliko pohvalo. Hvala tudi Juriju Huderniku!

2. 12. 2022

Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) 2022

V ponedeljek, 28. 11., in torek, 29. 11. 2022, sta na Bledu potekala Posvet javne službe kmetijskega svetovanja in Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP z naslovom Razvoj kmetijstva in napredek na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje. Na dogodku, ki sta ga organizirala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ob podpori Mreže za podeželje, so bili predstavljeni novi EIP projekti. Cilj EIP projektov je iskanje novih rešitev, vzpostaviti boljšo komunikacijo med svetovalnimi službami, kmetovalci, raziskovalci in drugimi deležniki, rezultate, ki so praktične narave, pa razširiti v javnosti.

Za namen letošnjega dogodka smo pripravili predstavitveni plakat, kjer smo izpostavili namen in cilje projekta ter pričakovane rezultate in predstavili rezultate, ki smo jih tekom izvajanja projekta že dosegli.

10. 9. 2022

Predstavili smo se na 60. sejmu AGRA

Jubilejni 60. sejem AGRA je potekal med 20. in 25. avgustom 2022 v Gornji Radgoni. Sejma smo se kot razstavljavci udeležili tudi partnerji projekta Digigozd predstavniki Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete. V soboto, 20. avgusta 2022, nedeljo, 21. avgusta 2022, in torek ,23. avgusta 2022, smo na stojnici Biotehniške fakultete in na predstavitvenem prostoru Zavoda za gozdove Slovenije predstavljali projekt in aplikacije Moti, DiGP 0.2 in SiWaWa. V sklopu Strokovnega programa sejma smo v nedeljo na dan gozdarjev in v torek pripravili tudi dve predstavitvi, kjer smo udeležence seznanili z osnovami delovanja aplikacij, funkcijami, ki jih aplikacije omogočajo in predvidenimi koristmi za lastnike gozdov.

5. 7.  2022

Predstavili smo projekt in razvite aplikacije na Dijaškem gozdarskem taboru

V Kočevskem Rogu je med 24. in 29. 6. 2022 potekal Dijaški gozdarski tabor. Udeležencem tabora in organizatorjem smo predstavili naš projekt, zastavljene cilje in že dosežene rezultate. Najprej so se udeleženci seznanili z orodjema Moti in Digitalni gozdni pomočnik (DiGP). Po teoretičnem delu so udeleženci naložili aplikacijo Moti na svoje naprave, sledila je kalibracija naprav, nato pa smo v bližnjem gozdu izmerili osnovne sestojne parametre. Udeleženci so se naučili izmeriti višino drevesa, temeljnico in število dreves v sestoju ter razbrati zbrane rezultate. Udeleženci tabora so prepoznali uporabno vrednost predstavljenih aplikacij, saj je digitalizacija upravljanja posesti še posebej zanimiva za mlajše lastnike in zainteresirane. 

31. 05. 2022

Drugo projektno srečanje

Na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete smo v torek, 31. 5. 2022, projektni partnerji izvedli drugo srečanje. Srečanja so se udeležili predstavniki kmetijskih gospodarstev, Zavoda za gozdove Slovenije, ZaVite in Biotehniške fakultete.

Najprej smo se seznanili z uporabo sestojnega simulatorja SiWaWa, ki je dostopen znotraj aplikacije za zajem sestojnih parametrov MOTI. Spoznali smo delovanje in se naučili interpretirati dobljene rezultate simulacij. Nato smo na terenu v pretežno smrekovem sestoju izmerili sestojne parametre in preizkusili delovanje simulatorja.

Po krajšem odmoru je sledila prestavitev delovne različice aplikacije za podporo gospodarjenju na zasebni gozdni posesti z imenom DiGP. Vhodni podatki za obdelovano so podatki meritev sestojev z MOTI. Na podlagi meritev aplikacija omogoča pregleden prikaz stanja sestojev in ukrepov, omogoča pa tudi uporabo sestojnega simulatorja SiWaWa, s katerim lahko prikažemo razvoj sestoja v prihodnjih desetletjih brez ukrepanja ali z izvedenimi ukrepi. Znotraj aplikacije sta dostopna tudi javni pregledovalnik grafičnih podatkov MKGP in priprava izpisa podatkov o gozdu za gozdne parcele ZGS.

Udeleženci smo po predstavitvi aplikacij razpravljali o njihovi uporabi in možnostih izboljšave ter podali nekaj idej in predlogov.

Srečanje smo po kosilu zaključili s tehničnim sestankom.

17. 05. 2022

Udeležili smo se dogodka srečanja strokovnjakov gozdarskega načrtovanja

V torek, 17. 5. 2022, smo na Zavodu za gozdove v sklopu rednega srečanja strokovnjakov gozdarskega načrtovanja izvedli predstavitev projekta in dosedanjih rezultatov ter udeležence seznanili z uporabo mobilne aplikacije za zajem sestojnih parametrov MOTI.

Najprej smo predstavili projekt in zadane cilje, ki jih želimo v času trajanja doseči, nato pa smo se osredotočili na že dosežene rezultate. Eden teh je tudi slovenska različica aplikacije MOTI. Podrobneje smo predstavili aplikacijo, njeno delovanje in uporabnost, ter udeležence seznanili z osnovnimi merilnimi tehnikami. Na koncu smo izvedli še diskusijo o možnosti uporabe aplikacije in podatkov dobljenih z njo, tako v zasebnih gozdovih kot v sklopu načrtovanja in upravljanja z gozdovi, ki ju izvaja javna gozdarska služba

21. 03. 2022

Udeležili smo se dogodka EIP

V ponedeljek in torek, 22. in 23. 11. 2021, je v Laškem v okviru posveta Javne službe kmetijskega svetovanja, ki deluje pod okriljem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, potekal Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije EIP z naslovom Znanje in sodelovanje za kmetijstvo prihodnosti.

EIP dogodek je obsegal predstavitve projektov v začetni in zaključni fazi izvajanja, na koncu pa je sledila razprava o razširjenosti in uporabnosti EIP projektov ter učinkovitemu prenosu rezultatov do kmetijskih gospodarstev.

Dogodka smo se na daljavo udeležili tudi partnerji projekta Digigozd, o svojem projektu pa smo udeležence seznanili s predstavitvenim plakatom, ki obsega ključne podatke o projektu, cilje in pričakovane rezultate ter rezultate, ki smo jih tekom izvajanja projekta že dosegli.

15. 1. 2022

Pripravljena navodila za uporabo aplikacije MOTI namenjena uporabnikom Applovih platform

Aplikacija MOTI je brezplačno na voljo v App store. Ko namestite aplikacijo, je potrebno pred prvo uporabo napravo kalibrirati. Za uporabnike Applovih platform smo pripravili navodila.

21. 8. 2021

Terenski preizkus aplikacije MOTI

V juliju smo na terenu preizkusili delovanje aplikacije za zajem sestojnih parametrov MOTI. Preizkuse smo opravili predstavniki Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire v sodelovanju s projektnimi partnerji lastniki kmetijskih gospodarstev Klinar, Hvala, Jemec, Hudernik, Ferlinc in Blatnik.

Najprej smo skupaj pregledali karte z vrisanimi parcelami, sestoji in vzorčnimi ploskvami ter pripravili plan izvedbe meritev. Odpravili smo se v gozd in s pomočjo navigacije, ki je del aplikacije, locirali vzorčne ploskve. Po prihodu na prvo ploskev smo skupaj ponovili postopke nastavitev in opravljanja izmere temeljnice, števila dreves in drevesne višine. Meritve smo izvajali vsak s svojo napravo, na koncu pa smo dobljene rezultate primerjali med seboj in s podatki iz pregledovalnika Zavoda za gozdove Slovenije. Pogovorili smo se o morebitnih odstopanjih in možnostih izboljšave izvedbe meritev. Tekom terenskega preizkusa so se lastniki kmetijskih gospodarstev izurili v izvajanju meritev ter znajo odčitati in oceniti dobljene rezultate.

23. 6. 2021

Projektni partnerji so se seznanili s slovenskim razmeram prilagojeno aplikacijo MOTI.

V Ljubljani smo se 22. 6. 2021 zbrali projektni partnerji, ki bomo v nadaljevanju projekta testirali in uporabljali aplikacijo MOTI. Po uspešni namestitvi in kalibraciji smo se lotili prvih testnih izmer. Dobre volje ni manjkalo.

18. 11. 2020

Predstavitev projekta na Dogodku evropskega partnerstva za inovacije – EIP

10. 11. 2020 je smo projekt DIGIGOZD predstavili na spletnem dogodku Dogodek evropskega partnerstva za inovacije – EIP, ki ga je organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ogled predstavitve je mogoč na spodnji povezavi.